Kategorie
Strona g?ówna
 + ?opaty do pizzy
   └ ?opaty operacyjne
     └ pe?ne (3)
     └ dziurkowane (1)
   └ ?opaty ekonomiczne (9)
   └ ?opaty wsadowe
     └ tradycyjne (7)
     └ perforowane (8)
 + Akcesoria do pizzy
   └ Wa?ki dziurkujšce (2)
   └ Skrobaki (6)
   └ ?y?ki do sosu (4)
   └ Oliwiarki (3)
   └ Podstawka do kartonu (2)
   └ No?e krš?kowe (5)
   └ Siatki do pizzy (12)
   └ ?opatki do pizzy (13)
   └ Wa?ki do ciasta (10)
   └ Szpatu?y do pizzy (4)
   └ Formy do pizzy (13)
   └ Uchwyty do forem (5)
   └ Wieszaki na akcesoria (9)
   └ Stojaki na formy i siatki do pizzy (2)
   └ Listwy i stojaki bonowe (3)
   └ Pojemniki na ciasto (2)
     └ Pokrywka na PBALL (1)
 + Artyku?y porcelanowe
   └ Talerze do pizzy (7)
   └ Talerze trójkštne (1)
   └ Talerze pó?okršg?e (3)
   └ Talerze do makaronu (1)
   └ Miseczki do lasagne (2)
   └ Sosjerki (2)
 + Szczotki do pieca
   └ W?osie ry?owe (3)
     └ Wk?ady ry?owe
   └ W?osie mosi??ne (4)
     └ Wk?ady mosi??ne
   └ W?osie INOX (1)
     └ Wk?ady INOX
 + Sztu?ce (1)
 + Talerze do pizzy rodzinnej
   └ Drewniane talerze (2)
     └ Nak?adki na drewniane talerze (2)
   └ Talerze INOX (3)
     └ Talerz TPRI-50 (1)
       └ Dodatkowe elementy talerza
 + Torby termiczne do pizzy
   └ Torby usztywnione (5)
   └ Torby kopertowe (4)
 + Plecaki ze stela?em do pizzy (4)
 + Urzšdzenia gastronomiczne

Wszystkie produkty
Wyszukiwanie

Szukane słowo(a):

Szukaj w:

Przedział cenowy:
Cena min:  
Cena max:

Szukaj również w opisach

Najnowsze produkty
Plecak do pizzy PL-XL  Plecak do pizzy ...
(Cena: 414.80zł)
Plecak do pizzy PL-L  Plecak do pizzy ...
(Cena: 390.40zł)
Plecak do pizzy PL-M  Plecak do pizzy ...
(Cena: 366.00zł)
Plecak do pizzy PL-S  Plecak do pizzy ...
(Cena: 341.60zł)
Torba do pizzy Tmpd50  Torba do pizzy T ...
(Cena: 219.60zł)
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego POLFOOD

§ 1 [U?ytkownicy]

Niniejszy system sprzeda?y skierowany jest do wszystkich Klientów. Stronami transakcji sš: KLIENT (u?ytkownik posiadajšcy zdolno?? do czynno?ci prawnych) i SPRZEDAJ?CY firma POLFOOD ul. B. G?owackiego 9A, 65-301 Zielona Góra tel.:0684776959 NIP: 594-139-76-99 której w?asno?ciš jest ten sklep internetowy. Administrator sklepu - osoba opiekujšca si? sklepem od strony informatycznej. Ka?da osoba mo?e dowolnie przeglšda? informacje zawarte w sklepie jako ''Go??'' bez konieczno?ci rejestracji si? w nim i dokonywania zakupów.

§ 2 [Rejestracja]

Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest zalogowanie si? (podanie swojego konta i has?a). Aby móc si? zalogowac konieczna jest wcze?niejsza rejestracja. Klient rejestrujšcy si?, zobligowany jest do wype?nienia wszystkich pól formularza oznaczonych jako obowišzkowe. Nie wype?nienie ich b?dzie uwa?ane za odstšpienie od rejestracji. W?a?ciciel i administrator sklepu zaznaczajš, ?e zobowišzujš si? do zachowania tajemnicy w zakresie wprowadzonych danych, które wykorzystywane b?dš wy?šcznie w celu realizacji zamówie? i nie b?dš udost?pniane osobom trzecim.

§ 3 [Oferta sklepu]

Sprzedajšcy dok?ada wszelkich stara?, aby oferta by?a rzetelna i aktualna. Oferowane towary sš wyrobami r?kodzie?a artystycznego i ludowegi i pochodzš od twórców z ca?ego kraju. Przed dokonaniem zakupu mo?na zapozna? si? z ka?dym produktem. S?u?š do tego opisy i zdj?cia umieszczone w kategoriach produktów i w karcie ka?dego produktu. Je?eli opisy zawierajš zbyt ma?o informacji lub Klient ma jakie? pytania dotyczšce zakupów, prosimy o kontakt. Zawarta w sklepie oferta nie jest równoznaczna z faktycznym stanem magazynowym.

§ 4 [Realizacja zamówie?]

Podstawš do zawarcia transakcji w naszym sklepie jest zamówienie. Zamówienia mo?na sk?ada? przez 24 godziny na dob?, 7 dni w tygodniu, przez ca?y rok. Intuicyjny mechanizm sklepu przeprowadzi Klienta przez wszystkie fazy, poczšwszy od wyboru ilo?ci towaru, formy dostawy, sposobu p?atno?ci, na wys?aniu zamówienia ko?czšc. Zamówienie potwierdzane sš pocztš elektronicznš. W przypadku braku mo?liwo?ci uzyskania potwierdzenia, z?o?one zamówienie zostanie anulowane. Sprzedajšcy zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówie? wzbudzajšcych wštpliwo?ci tzn. bez podania adresu e-mail (lub numeru telefonu) pod którym b?dzie mo?liwe potwierdzenie zamówienia. Zamówienia b?dš realizowane wed?ug kolejno?ci zg?osze?. ?šczny czas realizacji zamówienia nie powinien przekroczy? kilku dni roboczych, na który sk?ada si? czas realizacji zamówienia przez sklep i czas dostarczenia przesy?ki przez firm? kurierskš. Istniejš jednak pozycje, których dost?pno?? w danym momencie jest ograniczona. W ka?dym przypadku okres realizacji zamówienia nie mo?e przekroczy? dwudziestu jeden dni. Je?eli przesy?ka nie dotrze do Klienta mimo przyj?cia zamówienia i potwierdzenia go, prosimy o niezw?oczny kontakt telefoniczny.

§ 5 [Warunki p?atno?ci]

Wp?ata na konto Sprzedajšcego. Na druku wp?aty/polecenia przelewu, w polu ''tytu?em'' nale?y poda? nr zamówienia.

§ 6 [Sposób dostawy]

Sprzedajšcy dostarcza przesy?ki na terenie ca?ego kraju za po?rednictwem Poczty Polskiej lub Poczty Kurierskiej

§ 7 [Ceny i Koszty]

Wszystkie ceny towarów, które znajdujš si? w ofercie sklepu, wyra?one sš w z?otych polskich, sš cenami brutto i zawierajš podatek VAT. Sprzedajšcy zastrzega sobie prawo wycofania z oferty sklepu poszczególnych pozycji oraz zmiany cen bez podania przyczyn. Cenš wiš?šcš jest cena uzyskana podczas sprzeda?y. Cena towaru nie uwzgl?dnia kosztów dostawy, które pokrywa Klient przy odbiorze przesy?ki. Wyjštek stanowi list - priorytet, którego koszt doliczany jest do kwoty zamówienia zgodnie z obowišzujšcš taryfš Poczty Polskiej.

§ 8 [Gwarancja satysfakcji]

Z zakupionego towaru Klient mo?e zrezygnowa? bez podania przyczyny lub wymieni? na inny w cišgu 10 dni od daty odebrania przesy?ki. Zwracany towar nie mo?e by? uszkodzony, otwarty (je?eli posiada oryginalne opakowanie), u?ywany lub niekompletny. Sprzedajšcy gwarantuje zwrot pieni?dzy w wysoko?ci ceny towaru (zwrotowi nie podlegajš koszty przesy?ki). Sprzedajšcy przekazuje pienišdze na wskazane przez Klienta konto bankowe lub wysy?a przekazem pocztowym na podany w zamówieniu adres. Koszty opakowania i wysy?ki zwrotnej, ponosi Klient. Sprzedajšcy nie przyjmuje paczek p?atnych za pobraniem pocztowym.

§ 9 [Reklamacje]

Sprzedajšcy dok?ada wszelkich stara?, aby zamówione towary dotar?y do Klienta w idealnym stanie. Po otrzymaniu przesy?ki, nale?y rozpakowa? jš w obecno?ci dor?czyciela i w razie stwierdzenia uszkodze? mechanicznych produktu powsta?ych w czasie transportu, sporzšdzi? protokó? podpisany przez Klienta i dor?czyciela. Tylko w tym przypadku uznajemy reklamacje z tytu?u wad powsta?ych w czasie transportu. Je?eli Klient stwierdzi inne wady w produkcie, prosimy o odes?anie go do Sprzedajšcego zwyk?š przesy?kš pocztowš z opisem wady. Koszty przesy?ki poniesione przez Klienta zostanš zwrócone na wskazane przez Klienta konto bankowe lub wysy?ane przekazem pocztowym na podany w zamówieniu adres, po otrzymaniu przesy?ki i przyj?ciu reklamacji. Po przyj?ciu reklamacji, towar zostanie wymieniony na pe?nowarto?ciowy, a je?eli b?dzie to niemo?liwe, Klientowi zwrócona zostanš pienišdze.

§ 10 [Bezpiecze?stwo]

Przy realizacji zamówie? stosujemy bezpieczny protokó? SSL, który istotnie zwi?ksza ochron? transmisji danych w sieci internet. Ca?a poczta wchodzšca i wychodzšca jest skanowana, a zawirusowane przesy?ki sš usuwane. Zgodnie z Ustawš z dnia 29 sierpnia 1997 roku ''O ochronie danych osobowych'' Klienci sklepu majš m.in. prawo do wglšdu w swoje dane, poprawiania swoich danych oraz ?šdania usuni?cia danych z bazy. Sprzedajšcy zobowišzuje si? do zachowania tajemnicy w zakresie danych wprowadzonych w ankiecie rejestracyjnej. Dane te wykorzystywane sš wy?šcznie w celu realizacji zamówie? i nie sš udost?pniane osobom trzecim. szczegó?owe zasady przyj?te przez Sprzedajšcego w zakresie ochrony prywatno?ci Klientów znajdujš si? w dokumencie ''Ochrona prywatno?ci''.

§ 11 [Wy?šczenie odpowiedzialno?ci]

Sprzedajšcy nie ponosi odpowiedzialno?ci za sposób w jaki Klienci korzystajš ze sklepu ani za jakiekolwiek wynik?e z tego skutki, a w szczególno?ci za szkody poniesione przez Klienta na skutek pos?u?enia si? przez osoby trzeciej jego identyfikatorem lub has?em, wadliwe dzia?anie sieci telekomunikacyjnej, nieprawid?owe dzia?anie lub brak dzia?ania oprogramowania, niepoprawne przetworzenie danych przez systemy komputerowe. Sprzedajšcy nie ponosi odpowiedzialno?ci za udost?pnienie has?a lub jakichkolwiek innych informacji identyfikujšcych Klienta wzgl?dem Sprzedajšcego, w?šcznie z tre?ciš wiadomo?ci przekazywanych przez Klienta lub przez niego odbieranych, osobom upowa?nionym na podstawie w?a?ciwych przepisów prawa. Sprzedajšcy zastrzega sobie prawo do czasowego uniemo?liwienia dost?pu do sklepu z powodów techniczno-organizacyjnych lub do ca?kowitego zaprzestania dzia?alno?ci, bez odpowiedzialno?ci za jakiekolwiek szkody wynik?e z tego tytu?u.

§ 12 [Postanowienia ko?cowe]

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje si? w?a?ciwe przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, w szczególno?ci, ustawy o ochronie praw konsumentów i ustawy o ochronie danych osobowych. Ewentualne spory wynik?e w zwišzku z realizacjš transakcji w sklepie internetowym, strony rozstrzyga? b?dš w drodze porozumienie stron. W przypadku braku porozumienia rozstrzygni?cie sporu zostanie oddane sšdowi w?a?ciwemu dla siedziby Sprzedajšcego. Sprzedajšcy zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany wchodzš w ?ycie po opublikowaniu ich na niniejszej stronie internetowej, w zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez obowišzujšce przepisy. W przypadku jakichkolwiek niejasno?ci bšd? wštpliwo?ci, prosimy o kontakt.

Koszyk


Twój koszyk
jest pusty

Logowanie
Aby dokonać zakupu w naszym sklepie musisz być w nim zalogowany.

E-mail:

Hasło:


Odzyskaj hasło...
Jeżeli nie masz jeszcze konta w naszym sklepie zarejestruj się.
Najcz??ciej oglšdane
Talerz do pizzy TB-42  Talerz do pizzy ...
(Cena: 58.56zł)
Talerz do pizzy rodzinnej TDR-46  Talerz do pizzy ...
(Cena: 134.20zł)
Oliwiarka neapolita?ska OHI-0,9  Oliwiarka neapol ...
(Cena: 29.28zł)
Siatka do pizzy SA-18  Siatka do pizzy ...
(Cena: 17.08zł)
Podstawka do kartonu PPP-2  Podstawka do kar ...
(Cena: 170.80zł)
Trójkštny talerz do pizzy TT/P  Trójkštny talerz ...
(Cena: 25.62zł)
Plecak do pizzy PL-L  Plecak do pizzy ...
(Cena: 390.40zł)
Plecak do pizzy PL-XL  Plecak do pizzy ...
(Cena: 414.80zł)
Podstawka do kartonu PPP-3  Podstawka do kar ...
(Cena: 134.20zł)
Szpatu?a SZPAT 10  Szpatu?a SZPAT 1 ...
(Cena: 45.14zł)
Ochrona danych
Dane naszych Klientów podlegajš ochronie zgodnie z ustawš 'O Ochronie Danych Osobowych' z 29 sierpnia 1997 roku.
Licznik OnLine

Osób OnLine: 1

Strona g?ówna | O sklepie | Wysy?ka i p?atno?ci | Regulamin | Kontakt | Ochrona danych osobowych | Polecamy Licznik odwiedzin: 2467152

Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.
Ewentualne b??dne dane techniczne, bšd? braki w opisach nie mogš by? podstawš do roszcze?. W celu sprawdzenia dostepno?ci,
parametrów oraz aktualnej ceny produktu prosimy skontaktowa? si? z naszym pracownikiem za po?rednictwem formularza kontaktowego.
Wszystkie podane ceny sš cenami brutto, czyli zawierajš juz podatek VAT 22%

PRODUKCJA EMSHOP.PL